Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1.Tính nhẩm : 3×2=....3×5=....3×8=....3×2=....3×5=....3×8=....    3×1=....3×3=....3×7=....3×1=....3×3=....3×7=....    3×4=....3×6=....3×9=....3×10=....3×4=....3×6=....3×9=....3×10=.... 2.Mỗi can có 3l nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm ? Bài...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1

  1.Tính nhẩm :

  3×2=….3×5=….3×8=….    3×1=….3×3=….3×7=….    3×4=….3×6=….3×9=….3×10=….

  2.Mỗi can có 3l nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm ?

  Bài giải

              …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  3.Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

  3

  9

  12

  15

  24

  Giải

  1.Tính nhẩm :

  3×2=63×5=153×8=24        3×1=33×3=93×7=21      3×4=123×6=183×9=273×10=30

  2.Mỗi can có 3l nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm ?

   

  Bài giải

  Số lít nước mắm có trong 9 can là :

  3 x 9 = 27(lít)

  Đáp số : 27 lít.

  3.Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

  3

  6

  9

  12

  15

  18

  21

  24

  27

  30

  Loading...
  Bài viết liên quan