Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1

1.Tính nhẩm :

3×2=….3×5=….3×8=….    3×1=….3×3=….3×7=….    3×4=….3×6=….3×9=….3×10=….

2.Mỗi can có 3l nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm ?

Bài giải

            …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3.Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

3

9

12

15

24

Giải

1.Tính nhẩm :

3×2=63×5=153×8=24        3×1=33×3=93×7=21      3×4=123×6=183×9=273×10=30

2.Mỗi can có 3l nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm ?

 

Bài giải

Số lít nước mắm có trong 9 can là :

3 x 9 = 27(lít)

Đáp số : 27 lít.

3.Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

Loading...