Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1. Tính nhẩm:

12−8=…..12−6=…..                         12−7=…..12−9=…..

12−4=…..12−3=…..                         12−5=…..12−2=…..

2. Đặt tính rồi tính:

82 – 47             62 – 33             22 – 8              72 – 29

3. Tìm x:

a) x + 16 = 32            b) x + 27 = 52              c) 36 + x = 42

4. 92 con vịt, trong đó có 65 con vịt ở dưới ao. Hỏi có bao nhiêu con vịt ở trên bờ?

5. Số?

Trong hình bên có …… hình tam giác

BÀI GIẢI

1.

12−8=412−6=6                                  12−7=512−9=3

12−4=812−3=9                                  12−5=712−2=10

2. 

3. 

a)x+16=32x=32−16x=16                           b)x+27=52x=52−27x=25

c)36+x=42x=42−36x=6

4.

Tóm tắt

Có tất cả               : 92 con vịt

Dưới ao                :65 con vịt

Trên bờ                :…. Con vịt?

Bài giải

Số con vịt ở trên bờ là:

92 – 65 = 27 (con)

Đáp số : 27 con

5. 

Trong hình bên có 8 hình tam giác

Loading...