Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1.Tính:

2. Đặt rồi tính:

42 – 5                   82 – 8               62 – 6                32 – 3

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi………………

4. Tìm x:

a) x + 9 = 32                                           b) 6 + x = 32

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

BÀI GIẢI

1.

2.

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả táo?

Tóm tắt:

Hoa có             : 32 quả táo

Hoa cho bạn     : 9 quả táo

Hoa còn lại       : … quả táo?

Bài giải

Hoa còn lại số quả táo là:

32 – 9 = 23 (quả)

Đáp số:  23 quả

4. Tìm x:

a) x + 9 = 32                                     b) 6 + x = 32

x       = 22 – 9                                         x = 32 – 6

x       = 13                                               x = 26

5. 

Loading...