Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1.Tính nhẩm:

a)

8+4=…..4+8=…..12−8=…..12−4=…..                             5+7=…..7+5=…..12−5=…..12−7=…..

9+3=…..3+9=…..12−9=…..12−3=…..                              6+6=…..12−6=…..10+2=…..12−2=…..

b)

12−2−3=…..12−5=…..                       12−2−7=…..12−9=…..

12−2−4=…..12−6=…..

2. Tính:

3. Có 12 quả trứng, trong đó có 8 quả trứng gà, còn lại là trứng vịt . Hỏi có mấy quả trứng vịt.

4. Số?

BÀI GIẢI

1.

a)

8+4=124+8=1212−8=412−4=8                             5+7=127+5=1212−5=712−7=5

9+3=123+9=1212−9=312−3=9                              6+6=1212−6=610+2=1212−2=10

b)

12−2−3=712−5=7                       12−2−7=312−9=3

12−2−4=612−6=6

2. 

3. 

Tóm tắt

Có tất cả: 12 quả trứng

Trứng gà: 8 quả

Trứng vịt: ….quả?

Bài giải

Số quả trứng vịt có là:

12 – 8 = 4 (quả)

Đáp số: 4 quả

4. 

Loading...