Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Viết tiếp các điểm vào chỗ chấm: a. Trong hình bên có : - Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng. - Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng. - Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng. - Ba điểm ………. ,...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Viết tiếp các điểm vào chỗ chấm:

  a. Trong hình bên có :

  – Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

  – Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

  – Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

  – Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

  – M là điểm ở giữa hai điểm ……… và ………

  – O là điểm ở giữa hai điểm ……… và ………. hoặc ở giữa hai điểm …….. và ………

  – N là điểm ở giữa hai điểm ………. và ………..

  2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

  3. Viết tiếp chữ thích hợp vào chỗ chấm :

  a. – Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm …….

  – M là ……………. của đoạn thẳng CD.

  – N là ……………. của đoạn thẳng EG.

  – I là trung điểm của đoạn thẳng …….

  b. Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK :

  – Hai đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là : ……..

  – Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là ……………………..

  4. Xem hình vẽ ở bài 3 rồi vẽ tiếp một nửa hình còn lại :

  Giải:

  1.

  a. Trong hình bên có :

  3

  – Ba điểm A, M, B thẳng hàng.

  – Ba điểm D, N, C thẳng hàng.

  – Ba điểm D, O, B thẳng hàng.

  – Ba điểm M, O, N thẳng hàng.

  – M là điểm ở giữa hai điểm A và B

  – O là điểm ở giữa hai điểm M và N (hoặc ở giữa hai điểm D và B)

  – N là điểm ở giữa hai điểm D và C

  2. 

  3.

  a.

  – Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm O

  – M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

  – N là trung điểm của đoạn thẳng EG.

  – I là trung điểm của đoạn thẳng HK.

  b. Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK :

  – Đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là : EG.

  – Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là CD và HK.

  4.

  Loading...
  Bài viết liên quan