Ngày 19/04 năm 2020 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Viết (theo mẫu) : a. Mẫu : 8679 = 8000 + 600 + 70 + 9 9217 =                                          9696 = 4538 =                                          5555 = 7789 =                                          6574 = b. Mẫu : 2004 = 2000...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Viết (theo mẫu) :

  a. Mẫu : 8679 = 8000 + 600 + 70 + 9

  9217 =                                          9696 =

  4538 =                                          5555 =

  7789 =                                          6574 =

  b. Mẫu : 2004 = 2000 + 4

  2005 =                                            1909 =

  9400 =                                            3670 =

  2010 =                                            2020 =

  2. Viết các tổng thành số có bốn chữ số (theo mẫu) :

  a. Mẫu : 5000 + 200 + 70 + 8 = 5278

  7000 + 600 + 50 + 4 =

  2000 + 800 + 90 + 6 =

  8000 + 400 + 20 + 7 =

  9000 + 900 + 90 + 9 =

  b. Mẫu : 4000 + 20 + 1 = 4021

  3000 + 60 + 8 =                                   5000 + 7 =

  7000 + 200 + 5 =                                 9000 + 9 =

  9000 + 50 + 6 =                                   3000 + 300 + 3 =

  2000 + 100 + 3 =                                 8000 + 700 + 5 =

  3. Viết số (theo mẫu), biết số đó gồm :

  Mẫu : Ba nghìn, hai trăm, năm chục, tám đơn vị : 3258.

  a. Năm nghìn, bốn trăm, chín chục, hai đơn vị :

  b. Một nghìn, bốn trăm, năm chục, bốn đơn vị :

  c. Bốn nghìn, hai trăm, năm đơn vị :

  d. Bảy nghìn, bảy chục :

  e. Hai nghìn, năm trăm :

  4. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

  a. Chữ số 5 trong số 2567 chỉ 5 trăm ;

  b. Chữ số 5 trong số 5982 chỉ ……….

  c. Chữ số 5 trong số 4156 chỉ ……….

  d. Chữ số 5 trong số 1945 chỉ ……….

  Giải:

  1. 

  a. Mẫu : 8679 = 8000 + 600 + 70 + 9

  9217 = 9000 + 200 + 10 + 7

  9696 = 9000 + 600 + 90 + 6

  4538 = 4000 + 500 + 30 + 8

  5555 = 5000 + 500 + 50 + 5

  7789 = 7000 + 700 + 80 + 9

  6574 = 6000 + 500 + 70 + 4

  b. Mẫu : 2004 = 2000 + 4

  2005 = 2000 + 5

  1909 = 1000 + 900 + 9

  9400 = 9000 + 400

  3670 = 3000 + 600 + 70

  2010 = 2000 + 10

  2020 = 2000 + 20

  2.

  a. Mẫu : 5000 + 200 + 70 + 8 = 5278

  7000 + 600 + 50 + 4 = 7654

  2000 + 800 + 90 + 6 = 2896

  8000 + 400 + 20 + 7 = 8427

  9000 + 900 + 90 + 9 = 9999

  b. Mẫu : 4000 + 20 + 1 = 4021

  3000 + 60 + 8 = 3068

  5000 + 7 = 5007

  7000 + 200 + 5 = 7205

  9000 + 9 = 9009

  9000 + 50 + 6  = 9056

  3000 + 300 + 3 = 3303

  2000 + 100 + 3 = 2103

  8000 + 700 + 5 = 8705

  3.

  Mẫu : Ba nghìn, hai trăm, năm chục, tám đơn vị : 3258.

  a. Năm nghìn, bốn trăm, chín chục, hai đơn vị : 5492.

  b. Một nghìn, bốn trăm, năm chục, bốn đơn vị :1454.

  c. Bốn nghìn, hai trăm, năm đơn vị : 4205

  d. Bảy nghìn, bảy chục : 7070

  e. Hai nghìn, năm trăm : 2500

  4.

  a. Chữ số 5 trong số 2567 chỉ 5 trăm

  b. Chữ số 5 trong số 5982 chỉ 5 nghìn

  c. Chữ số 5 trong số 4156 chỉ 5 chục

  d. Chữ số 5 trong số 1945 chỉ 5 đơn vị

  Loading...
  Bài viết liên quan