Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1.Tính:

2. Tìm x:

a) x + 7 = 63                b) 8 + x = 83                c) x – 9 = 24

3. Lớp 2C có 33 học sinh, sau đó có 4 học sinh được chuyển sang các lớp học khác. Hỏi lớp 2C còn lại bao nhiêu học sinh?

4. Đố vui:

Người ta đã trồng 11 cây vào hai đoạn đường cắt nhau, mỗi đoạn đường đều có 6 cây. Em hãy vẽ hình để thể hiện điều đó.

BÀI GIẢI

1.

2. 

a)x+7=63x=63−7x=56                              b)8+x=83x=83−8x=75

c)x−9=24x=24+9x=33

3.

Tóm tắt

Lớp 2C có: 33 học sinh

Chuyển đi   : 4 học sinh

Lớp 2C còn   :….học sinh?

Bài giải

Số học sinh lớp 2C còn lại là:

33 – 4 = 29 (học sinh)

Đáp số: 29 học sinh

4. Đố vui:

Người ta đã trồng 11 cây vào hai đoạn đường cắt nhau, mỗi đoạn đường đều có 6 cây. Em hãy vẽ hình để thể hiện điều đó.

Loading...