Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

1. Tính nhẩm :

a. 3500 + 200 = …..;  7100 + 800= ….;     4400 + 300 = ….

3700 – 200 = ….;        7900 – 800 = ….;    4700 – 300 = ….

b. 6000 + 2000 = ….; 7000 + 3000 = ….; 2000 + 8000 = ….

8000 – 6000 = ….; 10000 – 7000 = ….; 10000 – 2000 = ….

8000 – 2000 = ….; 10000 – 3000 = ….; 10000 – 8000 = ….

2. Đặt tính rồi tính :

4756 + 2834

6927 + 835

5555 + 445

7571 – 2664

9090 – 8989

1018 – 375

3. Một thư viện có 960 cuốn truyện tranh, sau đó mua thêm được bằng 16 số truyện tranh đã có. Hỏi thư viện có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh ?

4. Tìm x :

a. x + 285 = 2094

b. x – 45 = 5605

c. 6000 – x = 2000

Giải:

1.

a. 3500 + 200 = 3700 ;                   7100 + 800 = 7900 ;

4400 + 300 = 4700

3700 – 200 = 3500 ;                       7900 – 800 = 7100 ;

4700 – 300 = 4400

b. 6000 + 2000 = 8000 ;                 7000 + 3000 = 10 000 ;

2000 + 8000 = 10 000

8000 – 6000 = 2000 ;                     10000 – 7000 = 3000 ;

10000 – 2000 = 8000

8000 – 2000 = 6000 ;                     10000 – 3000 = 7000 ;

10000 – 8000 = 2000

2. 

3. Tóm tắt

Thư viện có : 960 cuốn

Mua thêm được 16 số có

Thư viện có tất cả : … cuốn ?

Bài giải

Số cuốn truyện tranh mà thư viện mua thêm được là :

960 : 6 = 160 (cuốn)

Số cuốn truyện tranh có trong thư viện là :

960 + 160 = 1120 (cuốn)

Đáp số : 1120 cuốn

4. 

a. x + 285 = 2094                          b. x – 45 = 5605

x = 2094 – 285                            x = 5605 + 45

x = 1809                                      x = 5650

c. 6000 – x = 2000

x = 6000 – 2000

x = 4000

Loading...