Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Tính nhẩm : a. 3500 + 200 = .....;  7100 + 800= ....;     4400 + 300 = .... 3700 – 200 = ....;        7900 – 800 = ....;    4700 – 300 = .... b. 6000 + 2000 = ....; 7000 + 3000 = ....; 2000 + 8000 = .... 8000 – 6000 = ....; 10000 – 7000 = ....; 10000 – 2000 = .... 8000 – 2000 =...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Tính nhẩm :

  a. 3500 + 200 = …..;  7100 + 800= ….;     4400 + 300 = ….

  3700 – 200 = ….;        7900 – 800 = ….;    4700 – 300 = ….

  b. 6000 + 2000 = ….; 7000 + 3000 = ….; 2000 + 8000 = ….

  8000 – 6000 = ….; 10000 – 7000 = ….; 10000 – 2000 = ….

  8000 – 2000 = ….; 10000 – 3000 = ….; 10000 – 8000 = ….

  2. Đặt tính rồi tính :

  4756 + 2834

  6927 + 835

  5555 + 445

  7571 – 2664

  9090 – 8989

  1018 – 375

  3. Một thư viện có 960 cuốn truyện tranh, sau đó mua thêm được bằng 16 số truyện tranh đã có. Hỏi thư viện có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh ?

  4. Tìm x :

  a. x + 285 = 2094

  b. x – 45 = 5605

  c. 6000 – x = 2000

  Giải:

  1.

  a. 3500 + 200 = 3700 ;                   7100 + 800 = 7900 ;

  4400 + 300 = 4700

  3700 – 200 = 3500 ;                       7900 – 800 = 7100 ;

  4700 – 300 = 4400

  b. 6000 + 2000 = 8000 ;                 7000 + 3000 = 10 000 ;

  2000 + 8000 = 10 000

  8000 – 6000 = 2000 ;                     10000 – 7000 = 3000 ;

  10000 – 2000 = 8000

  8000 – 2000 = 6000 ;                     10000 – 3000 = 7000 ;

  10000 – 8000 = 2000

  2. 

  3. Tóm tắt

  Thư viện có : 960 cuốn

  Mua thêm được 16 số có

  Thư viện có tất cả : … cuốn ?

  Bài giải

  Số cuốn truyện tranh mà thư viện mua thêm được là :

  960 : 6 = 160 (cuốn)

  Số cuốn truyện tranh có trong thư viện là :

  960 + 160 = 1120 (cuốn)

  Đáp số : 1120 cuốn

  4. 

  a. x + 285 = 2094                          b. x – 45 = 5605

  x = 2094 – 285                            x = 5605 + 45

  x = 1809                                      x = 5650

  c. 6000 – x = 2000

  x = 6000 – 2000

  x = 4000

  Loading...
  Bài viết liên quan