Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 36 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 36 1.Tính nhẩm : 5:5=.....5:5=.....         ...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 36

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 36

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30

  1.Tính nhẩm :

  5:5=…..            20:5=…..          40:5=…..

  45:5=…..          10:5=…..          25:5=…..

  50:5=…..          30:5=…..          15:5=…..

  2.Số ?

  3

  ×

  2

  =

  6

  :

  3

  =

  6

  :

  2

  =

   

  5

  ×

  3

  =

  15

  :

  5

  =

  15

  :

  3

  =

   

  5

  ×

  2

  =

  10

  :

  5

  =

  10

  :

  2

  =

   

  3.Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối ?

  Bài giải

  ……………..

  4.Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng ?

  Bài giải

  ……………..

  5.Tính nhẩm :

  Chia Trừ
  25:5=….. 25−5=…..
  5:5=….. 5−5=…..
  30:5=….. 30−5=…..

  Giải

  1.Tính nhẩm :

  5:5=1       20:5=4       40:5=8

  45:5=9     10:5=2        25:5=5

  50:5=10    30:5=6       15:5=3

  2.Số ?

  3

  ×

  2

  =

  6

  6

  :

  3

  =

  2

  6

  :

  2

  =

  3

   

  5

  ×

  3

  =

  15

  15

  :

  5

  =

  3

  15

  :

  3

  =

  5

   

  5

  ×

  2

  =

  10

  10

  :

  5

  =

  2

  10

  :

  2

  =

  5

   

  3.Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối ?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Bài giải

              Số cây trong một hàng là :

  20:5=4 (cây)

  Đáp số : 4 cây

  4.Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng ?

  Tóm tắt

  Bài giải

  20 cây trồng được số hàng là :

  20:5=4 (hàng)

  Đáp số : 4 hàng.

  5.Tính nhẩm :

   

  Chia Trừ
  25:5=5 25−5=20
  5:5=1 5−5=0
  30:5=6

   

  Loading...
  Bài viết liên quan