Ngày 16/03 năm 2020 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 32 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 32 1.Tính nhẩm : 4:4=....4:4=....    8:4=....8:4=....    12:4=....12:4=.... 36:4=....36:4=....16:4=....16:4=....    20:4=....20:4=.... 40:4=....40:4=....24:4=....24:4=....    32:4=....32:4=.... 2.Số...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 32

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 32

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30

  1.Tính nhẩm :

  4:4=….    8:4=….    12:4=….

  36:4=….16:4=….    20:4=….

  40:4=….24:4=….    32:4=….

  2.Số ?

  4

  ×

  3

  =

  12

  :

  4

  =

   

  4

  ×

  2

  =

  8

  :

  4

  =

   

  4

  ×

  5

  =

  20

  :

  4

  =

   

  3.Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổđược chia mấy quyển vở ?

                                   Bài giải

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  4.Có 24 miếng kính lắp vào cácô của sổ của một căn phòng, mỗi cửa sổ có 4 ô kính. Hỏi căn phòng đó có mấy cửa sổ ?

                           Bài giải

   ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  5.Tính nhẩm :

  Trừ

  28−4=….

  32−4=….

  36−4=….

  Chia

  28:4=….

  32:4=….

  36:4=….

   

  Giải

  1.Tính nhẩm :

  4:4=1     8:4=2     12:4=3

  36:4=9   16:4=4   20:4=5

  40:4=10 24:4=6   32:4=8

  2.Số ?

  4

  ×

  3

  =

  12

  12

  :

  4

  =

  3

   

  4

  ×

  2

  =

  8

  8

  :

  4

  =

  2

   

  4

  ×

  5

  =

  20

  20

  :

  4

  =

  5

   

  3.Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được chia mấy quyển vở ?

  Tóm tắt

  Bài giải

  Mỗi tổ có số quyển vở là :

  24:4=6 (quyển)

  Đáp số: 6 quyển

  4.Có 24 miếng kính lắp vào các ô của sổ của một căn phòng, mỗi cửa sổ có 4 ô kính. Hỏi căn phòng đó có mấy cửa sổ ?

   Tóm tắt

  Bài giải

  Căn phòng có số cửa sổ là :

  24:4=6 (cửa)

  Đáp số: 6 cửa

  5.Tính nhẩm :

  Trừ

  28−4=24

  32−4=28

  36−4=32

  Chia

  28:4=7

  32:4=8

   

  Loading...
  Bài viết liên quan