Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 32

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 32

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30

1.Tính nhẩm :

4:4=….    8:4=….    12:4=….

36:4=….16:4=….    20:4=….

40:4=….24:4=….    32:4=….

2.Số ?

4

×

3

=

12

:

4

=

 

4

×

2

=

8

:

4

=

 

4

×

5

=

20

:

4

=

 

3.Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổđược chia mấy quyển vở ?

                                 Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4.Có 24 miếng kính lắp vào cácô của sổ của một căn phòng, mỗi cửa sổ có 4 ô kính. Hỏi căn phòng đó có mấy cửa sổ ?

                         Bài giải

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5.Tính nhẩm :

Trừ

28−4=….

32−4=….

36−4=….

Chia

28:4=….

32:4=….

36:4=….

 

Giải

1.Tính nhẩm :

4:4=1     8:4=2     12:4=3

36:4=9   16:4=4   20:4=5

40:4=10 24:4=6   32:4=8

2.Số ?

4

×

3

=

12

12

:

4

=

3

 

4

×

2

=

8

8

:

4

=

2

 

4

×

5

=

20

20

:

4

=

5

 

3.Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được chia mấy quyển vở ?

Tóm tắt

Bài giải

Mỗi tổ có số quyển vở là :

24:4=6 (quyển)

Đáp số: 6 quyển

4.Có 24 miếng kính lắp vào các ô của sổ của một căn phòng, mỗi cửa sổ có 4 ô kính. Hỏi căn phòng đó có mấy cửa sổ ?

 Tóm tắt

Bài giải

Căn phòng có số cửa sổ là :

24:4=6 (cửa)

Đáp số: 6 cửa

5.Tính nhẩm :

Trừ

28−4=24

32−4=28

36−4=32

Chia

28:4=7

32:4=8

 

Loading...