Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm : a. 5000 ; 6000 ; 7000 ; ………… ; ………… ; …………. b. 9995 ; 9996 ; 9997 ; ………… ; ………… ; …………. c. 9500 ; 9600 ; 9700 ; ………… ; ………… ; …………. d. 9950 ; 9960 ; 9970 ; ………… ; …………...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

  a. 5000 ; 6000 ; 7000 ; ………… ; ………… ; ………….

  b. 9995 ; 9996 ; 9997 ; ………… ; ………… ; ………….

  c. 9500 ; 9600 ; 9700 ; ………… ; ………… ; ………….

  d. 9950 ; 9960 ; 9970 ; ………… ; ………… ; ………….

  2. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :

  3. Viết số thích hợp vào ô trống :

  Số liền trước

  Số đã cho

  Số liền sau

  4528

  6139

  2000

  2005

  5806

   

  Số liền trước

  Số đã cho

  Số liền sau

  9090

  9999

  9899

  1952

  2009

  4. Số ?

  a. Các số tròn nghìn bé hơn 5555 là:……….

  b. Số tròn nghìn liền trước 6000 là: ……….

  c. Số tròn nghìn liền sau 6000 là; ………….

  5. a. Đo rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :

  – Chiều dài của hình chữ nhật là : …………. cm.

  – Chiều rộng của hình chữ nhật là : ………….. cm.

  b. Số ?

  Chu vi hình chữ nhật là : ………… cm.

  Giải:

  1.

  a. 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000

  b. 9995 ; 9996 ; 9997 ; 9998 ; 9999 ; 10 000

  c. 9500 ; 9600 ; 9700 ; 9800 ; 9900 ; 10 000

  d. 9950 ; 9960 ; 9970 ; 9980 ; 9990 ; 10 000

  2. 

  3.

  Số liền trước

  Số đã cho

  Số liền sau

  4527

  4528

  4529

  6138

  6139

  6140

  1999

  2000

  2001

  2004

  2005

  2006

  5805

  5806

  5807

  Số liền trước

  Số đã cho

  Số liền sau

  9089

  9090

  9091

  9998

  9999

  10 000

  9898

  9899

  9900

  1951

  1952

  1953

  2008

  2009

  2010

  4.

  a. Các số tròn nghìn bé hơn 5555 là : 5000 ; 4000 ; 3000 ; 2000 ; 1000.

  b. Số tròn nghìn liền trước 6000 là : 5000

  c. Số tròn nghìn liền sau 6000 là : 7000

  5. 

  a.

  – Chiều dài của hình chữ nhật là : 8cm.

  – Chiều rộng của hình chữ nhật là : 4cm.

  b. Chu vi hình chữ nhật là : 24cm.

  Loading...
  Bài viết liên quan