Sưu tập các kí tự đặc biệt bằng HTML mới nhất 2021: Có rất nhiều ký tự đặc biệt trong toán học, kỹ thuật và tiền tệ mà không có trên bàn phím của bạn. Hay nói cách khác, bạn không thể nhập trực tiếp những ký tự này từ bàn phím. Để thêm những ký tự đặc biệt HTML thì bạn có thể sử dụng ký tự thực thể – HTML entities dạng tên. Nếu ký tự thực thể dạng tên không tồn...

Bài viết cùng chủ đề

 • Bảng kí tự đặc biệt Au Mobile 2021 – Cách đặt tên chuẩn và đẹp mới lạ
 • Bảng Kí tự đặc biệt Võ lâm truyền kỳ 2021 – Cách đặt tên đẹp và hấp dẫn hội bang
 • Bảng kí tự đặc biệt FiFa 4 online 2021 cùng thủ thuật cách đặt tên & dấu cách
 • Những kí tự đặc biệt bựa cho game: Liên Quân, BUPG, Free fire…
 • Những Tên Nick Facebook Hay Cho Nữ Ngắn Đẹp & Đầy Cá Tính Nhất
 • Sưu tập các kí tự đặc biệt bằng HTML mới nhất 2021: Có rất nhiều ký tự đặc biệt trong toán học, kỹ thuật và tiền tệ mà không có trên bàn phím của bạn. Hay nói cách khác, bạn không thể nhập trực tiếp những ký tự này từ bàn phím. Để thêm những ký tự đặc biệt HTML thì bạn có thể sử dụng ký tự thực thể – HTML entities dạng tên. Nếu ký tự thực thể dạng tên không tồn tại, bạn có thể sử dụng dạng số thập phân (hoặc thập lục phân)

  Loading...

  + Sưu tập các kí tự đặc biệt bằng HTML mới nhất 2021

  chèn ký tự đặc biệt trong html, các ký tự đặc biệt trong lập trình, kí tự ngôi sao trong html, các thẻ đặc biệt trong html, tạo mũi tên trong html, các biểu tượng trong html, \n trong html, ký tự infinity 1

  ✓ ✓   ✔ ✔   ✕ ✕
  ✖ ✖   ✗ ✗   ✘ ✘
  ✙ ✙   ✚ ✚    ✛ ✛
  ✜ ✜   ✝ ✝    ✞ ✞
  ✟ ✟   ✠ ✠   ✡ ✡
  ✢ ✢   ✣ ✣   ✤ ✤
  ✥ ✥   ✦ ✦    ✧ ✧
  ✨ ✨   ✩ ✩   ✪ ✪
  ✫ ✫   ✬ ✬   ✭ ✭
  ✮ ✮   ✯ ✯   ✰ ✰
  ✱ ✱   ✲ ✲   ✳ ✳
  ✴ ✴   ✵ ✵   ✶ ✶
  ✷ ✷   ✸ ✸   ✹ ✹
  ✺ ✺   ✻ ✻   ✼ ✼
  ✽ ✽   ✾ ✾   ✿ ✿
  ❀ ❀   ❁ ❁   ❂ ❂
  ❃ ❃   ❄ ❄   ❅ ❅
  ❆ ❆   ❇ ❇   ❈ ❈
  ❉ ❉   ❊ ❊   ❋ ❋
  ❍ ❍   ❏ ❏   ❐ ❐
  ❑ ❑   ❒ ❒   ❖ ❖
  ❛ ❛    ❜ ❜     ❝ ❝
  ❞ ❞    ❡ ❡    ❢ ❢
  ❣ ❣    ❤ ❤   ❥ ❥
  ❦ ❦    ❧ ❧   ❶ ❶
  ❷ ❷   ❸ ❸   ❹ ❹
  ❺ ❺   ❻ ❻   ❼ ❼
  ❽ ❽   ❾ ❾   ❿ ❿
  ➀ ➀   ➁ ➁   ➂ ➂
  ➃ ➃   ➄ ➄    ➅ ➅
  ➆ ➆   ➇ ➇    ➈ ➈
  ➉ ➉   ➊ ➊    ➋ ➋
  ➌ ➌   ➍ ➍    ➎ ➎
  ➏ ➏   ➐ ➐    ➑ ➑
  ➒ ➒   ➓ ➓    ➔ ➔
  ➘ ➘   ➙ ➙   ➚ ➚
  ➛ ➛   ➜ ➜   ➝ ➝
  ➞ ➞   ➟ ➟   ➠ ➠
  ➡ ➡   ➢ ➢   ➣ ➣
  ➤ ➤   ➥ ➥   ➦ ➦
  ➧ ➧    ➨ ➨   ➩ ➩
  ➪ ➪   ➫ ➫   ➬ ➬
  ➭ ➭   ➮ ➮    ➯ ➯
  ➱ ➱   ➲ ➲   ➳ ➳
  ➴ ➴   ➵ ➵   ➶ ➶
  ➷ ➷   ➸ ➸   ➹ ➹
  ➻ ➻   ➼ ➼   ➽ ➽
  ➾ ➾

  Xem thêm bài:

  + Các kí tự đặc biệt trong HTML trong lập trình web

  " ”
  & &
  &lt; <
  &gt; >
  &euro; €
  &nbsp;
  &Aacute; Á
  &aacute; á
  &Acirc; Â
  &acirc; â
  &acute; ´
  &AElig; Æ
  &aelig; æ
  &Agrave; À
  &agrave; à
  &Aring; Å
  &aring; å
  &Atilde; Ã
  &atilde; ã
  &Auml; Ä
  &auml; ä
  &brvbar; ¦
  &Ccedil; Ç
  &ccedil; ç
  &cedil; ¸
  &cent; ¢
  &circ; ˆ
  &copy; ©
  &curren; ¤
  &deg; °
  &divide; ÷
  &Eacute; É
  &eacute; é
  &Ecirc; Ê
  &ecirc; ê
  &Egrave; È
  &egrave; è
  &ETH; Ð
  &eth; ð
  &Euml; Ë
  &euml; ë
  &euro; €
  &fnof; ƒ
  &frac12; ½
  &frac14; ¼
  &frac34; ¾
  &Iacute; Í
  &iacute; í
  &Icirc; Î
  &icirc; î
  &iexcl; ¡
  &Igrave; Ì
  &igrave; ì
  &iquest; ¿
  &Iuml; Ï
  &iuml; ï
  &laquo; «
  &macr; ¯
  &micro; µ
  &middot; ·
  &not; ¬
  &Ntilde; Ñ
  &ntilde; ñ
  &Oacute; Ó
  &oacute; ó
  &Ocirc; Ô
  &ocirc; ô
  &OElig; Œ
  &oelig; œ
  &Ograve; Ò
  &ograve; ò
  &ordf; ª
  &ordm; º
  &Oslash; Ø
  &oslash; ø
  &Otilde; Õ
  &otilde; õ
  &Ouml; Ö
  &ouml; ö
  &para; ¶
  &plusmn; ±
  &pound; £
  &raquo; »
  &reg; ®
  &Scaron; Š
  &scaron; š
  &sect; §
  &shy;
  &sup1; ¹
  &sup2; ²
  &sup3; ³
  &szlig; ß
  &THORN; Þ
  &thorn; þ
  &tilde; ˜
  &times; ×
  &Uacute; Ú
  &uacute; ú
  &Ucirc; Û
  &ucirc; û
  &Ugrave; Ù
  &ugrave; ù
  &uml; ¨
  &Uuml; Ü
  &uuml; ü
  &Yacute; Ý
  &yacute; ý
  &yen; ¥
  &Yuml; Ÿ
  &yuml; ÿ
  &ensp;
  &emsp;
  &thinsp;
  &zwnj; ‌
  &zwj; ‍
  &lrm; ‎
  &rlm; ‏
  &ndash; –
  &mdash; —
  &lsquo; ‘
  &rsquo; ’
  &sbquo; ‚
  &ldquo; “
  &rdquo; ”
  &bdquo; „
  &lsaquo; ‹
  &rsaquo; ›
  &dagger; †
  &Dagger; ‡
  &permil; ‰
  &bull; •
  &hellip; …
  &Prime; ″
  &prime; ′
  &oline; ‾
  &frasl; ⁄
  &weierp; ℘
  &image; ℑ
  &real; ℜ
  &trade; ™
  &alefsym; ℵ
  &larr; ←
  &uarr; ↑
  &rarr; →
  &darr; ↓
  &harr; ↔
  &crarr; ↵
  &lArr; ⇐
  &uArr; ⇑
  &rArr; ⇒
  &dArr; ⇓
  &hArr; ⇔
  &forall; ∀
  &part; ∂
  &exist; ∃
  &empty; ∅
  &nabla; ∇
  &isin; ∈
  &notin; ∉
  &ni; ∋
  &prod; ∏
  &sum; ∑
  &minus; −
  &lowast; ∗
  &radic; √
  &prop; ∝
  &infin; ∞
  &ang; ∠
  &and; ∧
  &or; ∨
  &cap; ∩
  &cup; ∪
  &int; ∫
  &there4; ∴
  &sim; ∼
  &cong; ≅
  &asymp; ≈
  &ne; ≠
  &equiv; ≡
  &le; ≤
  &ge; ≥
  &sub; ⊂
  &sup; ⊃
  &nsub; ⊄
  &sube; ⊆
  &supe; ⊇
  &oplus; ⊕
  &otimes; ⊗
  &perp; ⊥
  &hArr; ⇔
  &sdot; ⋅
  &lceil; ⌈
  &rceil; ⌉
  &lfloor; ⌊
  &rfloor; ⌋
  &lang; ⟨
  &rang; ⟩
  &loz; ◊
  &spades; ♠
  &clubs; ♣
  &hearts; ♥
  &diams; ♦
  &Alpha; Α
  &alpha; α
  &Beta; Β
  &beta; β
  &Gamma; Γ
  &gamma; γ
  &Delta; Δ
  &delta; δ
  &Epsilon; Ε
  &epsilon; ε
  &Zeta; Ζ
  &zeta; ζ
  &Eta; Η
  &eta; η
  &Theta; Θ
  &theta; θ
  &thetasym; ϑ
  &Iota; Ι
  &iota; ι
  &Kappa; Κ
  &kappa; κ
  &Lambda; Λ
  &lambda; λ
  &Mu; Μ
  &mu; μ
  &Nu; Ν
  &nu; ν
  &Xi; Ξ
  &xi; ξ
  &Omicron; Ο
  &omicron; ο
  &Pi; Π
  &pi; π
  &piv; ϖ
  &Rho; Ρ
  &rho; ρ
  &Sigma; Σ
  &sigma; σ
  &sigmaf; ς
  &Tau; Τ
  &tau; τ
  &Upsilon; Υ
  &upsilon; υ
  &upsih; ϒ
  &Phi; Φ
  &phi; φ
  &Chi; Χ
  &chi; χ
  &Psi; Ψ
  &psi; ψ
  &Omega; Ω
  &omega; ω

  + Cấu trúc của HTML lập trình WEB 2021

  Cấu trúc của HTML được thể hiện như sau:

  <html>

  <head>

  <title>Tiêu đề của trang web</title>

  Những tệp tin hỗ trợ, các khai báo khác,….

  </head>

  <body>

  Những nội dung hiển thị ra màn hình

  </body>

  </html>

  Trong đó:

  Cấu trúc một trang web bắt đầu bằng cặp thẻ <html></html>

  Cặp thẻ <head></head> là phần đầu của trang web. Tiêu đề website, javascript và css sẽ nằm trong cặp thẻ này.

  Cặp thẻ <title></title> hiển tiêu đề của trang web trên trình duyệt

  Cặp thẻ <body></body> là phần thân của website, những nội dung như hình ảnh, tin tức, video… được viết trong cặp thẻ này.

  Tags: chèn ký tự đặc biệt trong html, các ký tự đặc biệt trong lập trình, kí tự ngôi sao trong html, các thẻ đặc biệt trong html, tạo mũi tên trong html, các biểu tượng trong html, \n trong html, ký tự infinity

  Loading...