Ngày 30/05 năm 2020 | | Tag:

Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 1.Tính nhẩm: 8+2=.....8+3=.....8+4=.....8+5=.....8+6=.....8+7=.....8+2=.....8+3=.....8+4=.....8+5=.....8+6=.....8+7=..... 8+8=.....8+9=.....4+8=.....5+8=.....6+8=.....7+8=.....8+8=.....8+9=.....4+8=.....5+8=.....6+8=.....7+8=..... 2.Tính: 3. Hoa có 8 con tem, Hoa mua thêm 4 con tem nữa....

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Giải bài tập câu 1, 2, 3 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Giải & chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Loading...

  Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Giải & chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  1.Tính nhẩm:

  8+2=…..8+3=…..8+4=…..8+5=…..8+6=…..8+7=…..

  8+8=…..8+9=…..4+8=…..5+8=…..6+8=…..7+8=…..

  2.Tính:

  3. Hoa có 8 con tem, Hoa mua thêm 4 con tem nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu con tem?

  4. Tính nhẩm:

  8+5=…8+2+3=…9+5=…9+1+4=… 8+7=…8+2+5=…9+7=…9+1+6=…
  8+4=…..8+2+2=…..9+8=…..9+1+7=…..

  5. Số

  BÀI GIẢI

  1.

  8+2=108+3=118+4=128+5=138+6=148+7=15

  8+8=168+9=174+8=125+8=136+8=147+8=15

  2.

  3. 

  Tóm tắt

  Hoa có       : 8 con tem

  Mua thêm   : 4 con tem

  Hoa có        : … con tem ?

  Bài giải

  Số con tem Hoa có tất cả là:

  8 + 4 = 12 (con)

  Đáp số : 12 con

  4. 

  8+5=138+2+3=139+5=149+1+4=14 8+7=158+2+5=159+7=169+1+6=16
  8+4=128+2+2=129+8=179+1+7=17

  5.

   

  Loading...
  Bài viết liên quan