Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2 trang 19 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2 trang 19 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. Tháng này là tháng …..

Tháng sau là tháng …..

Trong một năm, em thích nhất tháng …..

b. Tháng 1 có ….. ngày

Tháng 4 có ….. ngày

Tháng 8 có ….. ngày

Tháng 12 có ….. ngày

Tháng 5 có ….. ngày

Tháng 9 có ….. ngày

2. a. Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 năm 2015.

5

Thứ hai

4

18

25

Thứ ba

12

26

Thứ tư

20

Thứ năm

7

Thứ sáu

1

15

29

Thứ bảy

2

9

Chủ nhật

10

24

b. Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

– Ngày 4 tháng 5 là thứ ……

– Ngày 27 tháng 5 là thứ …..

– Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ …..

– Tháng 5 có ….. ngày chủ nhật

– Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày …..

Giải:

1.

a. Tháng này là tháng 11

Tháng sau là tháng 12

Trong một năm, em thích nhất tháng 1.

b. Tháng 1 có 31 ngày

Tháng 4 có 30 ngày

Tháng 8 có 31 ngày

Tháng 12 có 31 ngày

Tháng 5 có 31 ngày

Tháng 9 có 30 ngày

2. a.

5

Thứ hai

4

11

18

25

Thứ ba

5

12

19

26

Thứ tư

6

13

20

27

Thứ năm

7

14

21

28

Thứ sáu

1

8

15

22

29

Thứ bảy

2

9

16

23

30

Chủ nhật

3

10

17

24

31

b. – Ngày 4 tháng 5 là thứ hai

– Ngày 27 tháng 5 là thứ tư

– Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ sau

– Tháng 5 có 5 ngày chủ nhật

– Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày 31

Read more: https://sachbaitap.com/cau-1-2-trang-19-vo-bai-tap-vbt-toan-3-tap-2-c91a14801.html#ixzz5qSc3X4D6

Loading...