Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 50 Chữa bài tập câu 1, 2, 3 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 50 1.Số ? 2.Tính nhẩm: 4×1=.....4×1=.....                        0×1=.....0×1=..... 5+1=.....5+1=.....                     ...

Bài viết cùng chủ đề

 • Giải bài tập câu 1, 2, 3 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Giải bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Giải bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tạp câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 50

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 50

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 48

  1.Số ?

  2.Tính nhẩm:

  4×1=…..                        0×1=…..

  5+1=…..                        4:1=…..

  1×0=…..                        5−1=…..

  1×1=…..           0:1=…..             5×1=…..

  1:1=…..            0:2=…..             5:1=…..

  3.Nối (theo mẫu)

  Giải

  1.Số ?

  2.Tính nhẩm :

  4×1=4               0×1=0

  5+1=6               4:1=4

  1×0=0              5−1=4

  1×1=1             0:1=0               5×1=5

  1:1=1              0:2=0               5:1=5

  3.Nối (theo mẫu)

  Read more: https://sachbaitap.com/cau-1-2-3-4-vo-bai-tap-toan-2-tap-2-trang-50-c90a15062.html#ixzz5pTLVdwHc

  Loading...
  Bài viết liên quan