Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 48

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 50

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 50

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 48

1.Số ?

2.Tính nhẩm:

4×1=…..                        0×1=…..

5+1=…..                        4:1=…..

1×0=…..                        5−1=…..

1×1=…..           0:1=…..             5×1=…..

1:1=…..            0:2=…..             5:1=…..

3.Nối (theo mẫu)

Giải

1.Số ?

2.Tính nhẩm :

4×1=4               0×1=0

5+1=6               4:1=4

1×0=0              5−1=4

1×1=1             0:1=0               5×1=5

1:1=1              0:2=0               5:1=5

3.Nối (theo mẫu)

Read more: https://sachbaitap.com/cau-1-2-3-4-vo-bai-tap-toan-2-tap-2-trang-50-c90a15062.html#ixzz5pTLVdwHc

Loading...