Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 64 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 64 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1.Tính nhẩm

a)

8+5=…..5+8=…..13−8=…..13−5=…..        7+6=…..6+7=…..13−7=…..13−6=…..   9+4=…..4+9=…..13−9=…..13−4=…..

b)

13−3−4=…..13−7=…..         13−3−6=…..13−9=…..

13−3−2=…..13−5=…..

2. Tính:

3. Một cửa hàng có 13 quạt điện, đã bán 9 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

4. Vẽ 3 đoạn thẳng cùng cắt nhau tại một điểm.

BÀI GIẢI

1.

a)

8+5=135+8=1313−8=513−5=8            7+6=136+7=1313−7=513−6=7           9+4=134+9=1313−9=413−4=9

b)

13−3−4=613−7=6             13−3−6=413−9=4

13−3−2=813−5=8

2. 

3.

Tóm tắt

Cửa hàng có                 : 13 cái quạt

Bán                              : 9 cái quạt

Còn                              :… cái quạt?

Bài giải

Cửa hàng còn lại số quạt điện là:

13 – 9 = 4 (quạt điện)

Đáp số: 4 quạt điện

4. 

Ta có thể gọi 3 đoạn thẳng AB, CD, EF cùng cắt nhau tại điểm I.

Loading...