Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1. Tìm x:

a) x – 3 = 9               b) x – 8 = 16                  c) x – 20 = 35

d) x – 5 = 17             c) x – 15 = 27                 g) x – 36 = 36

2. Số?

Số bị trừ

11

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

9

32

26

19

3. a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm …..

4. Số?

BÀI GIẢI

1.

a)x−3=9x=9+3x=12                           b)x−8=16x=16+8x=24

c)x−20=35x=35+20x=55                    d)x−5=17x=17+5x=22

e)x−15=27x=25+15x=40                      g)x−36=36x=36+36x=72

2.

Số bị trừ

11

20

64

74

36

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

6

9

32

26

19

3. a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm O

4. 

 

Loading...