Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 58 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 58 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1.Tính:

11−5=…..11−7=…..                    11−8=…..11−2=…..

11−6=…..11−4=…..                    11−9=…..11−3=…..

2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

31 – 48               51 – 34               41 – 25                 61 – 6

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Vừa có 51kg mận, đã bán được 36kg mận. Hỏi còn bao nhiêu kg mận………………………

4.Tìm x:

a) x + 29 = 41            b) 34 + x = 81             c) x + 55 = 61

5. Điền dấu >, <, =

BÀI GIẢI

1.

11−5=611−7=4                         11−8=311−2=9

11−6=511−4=7                          11−9=211−3=8

2. 

3. 

Vừ có 51kg mận, đã bán được 36kg mận. Hỏi Vừ còn lại bao nhiêu ki – lô – gam mận?

Tóm tắt

Vừ có                    : 51 kg mận

Vừ bán                 : 36 kg mận

Vừ còn                 :…. kg mận?

Bài giải

Số – ki – lô gam nận Vừ còn lại là:

51 – 36 = 15 (kg)

Đáp số: 15kg

4.

a)x+29=41x=41−29x=12                              b)34+x=81x=81−34x=47

c)x+55=61x=61−55x=6

5. 

Loading...