Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 57 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 57 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1.Tính:

2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

71 và 48            61 và 49           91 và 65            51 và 44

3. Tìm x:

a) x + 26 = 61            b) x + 47 = 81             c) 18 + x = 41

4. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

BÀI GIẢI

1.

2.

3. 

a)x+26=61x=61−26x=35                        b)x+47=81x=81−47x=34

c)18+x=41x=41−18x=23

4. 

Loading...