Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Viết (theo mẫu) : a. Đọc số Viết số Ba nghìn năm trăm tám mươi sáu 3586 Năm nghìn bảy trăm bốn mươi ba Một nghìn chín trăm năm mươi mốt Tám nghìn hai trăm mười bảy Một nghìn chín trăm tám mươi...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Viết (theo mẫu) :

  a.

  Đọc số

  Viết số

  Ba nghìn năm trăm tám mươi sáu

  3586

  Năm nghìn bảy trăm bốn mươi ba

  Một nghìn chín trăm năm mươi mốt

  Tám nghìn hai trăm mười bảy

  Một nghìn chín trăm tám mươi tư

  Chín nghìn bốn trăm ba mươi lăm

  b.

  Viết số

  Đọc số

  1952

  một nghìn chín trăm năm mươi hai

  6727

  5555

  9691

  1911

  8264

  2. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

  a. 4557 ; 4558 ; 4559 ; ……….. ; ……….. ; …………

  b. 6130 ; 6131 ; ………. ; 6133 ; ………… ; …………

  c. 9748 ; 9749 ; ……….. ; ………… ; 9752 ; …………

  d. 3295 ; 3296 ; ………. ; …………. ; ………… ; 3300

  3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

  a. Số lớn nhất có ba chữ số là : …………………………….

  b. Số bé nhất có bốn chữ số là : …………………………….

  c. Các số tròn nghìn từ 4000 đến 9000 là : …………………

  Giải:

  1.

  a.

  Đọc số

  Viết số

  Ba nghìn năm trăm tám mươi sáu

  3586

  Năm nghìn bảy trăm bốn mươi ba

  5743

  Một nghìn chín trăm năm mươi mốt

  1951

  Tám nghìn hai trăm mười bảy

  8217

  Một nghìn chín trăm tám mươi tư

  1984

  Chín nghìn bốn trăm ba mươi lăm

  9435

  b.

  Viết số

  Đọc số

  1952

  một nghìn chín trăm năm mươi hai

  6727

  sáu nghìn bảy trăm hai mươi bảy

  5555

  năm nghìn năm trăm năm mươi lăm

  9691

  chín nghìn sáu trăm chín mươi mốt

  1911

  một nghìn chín trăm mười một

  8264

  tám nghìn hai trăm sáu mươi tư

  2.

  a. 4557 ; 4558 ; 4559 ; 4560 ; 4561 ; 4562.

  b. 6130 ; 6131 ; 6132 ; 6133 ; 6134 ; 6135.

  c. 9748 ; 9749 ; 9750 ; 9751 ; 9752 ; 9753.

  d. 3295 ; 3296 ; 3297 ; 3298 ; 3299 ; 3300.

  3.

  a. Số lớn nhất có ba chữ số là : 999

  b. Số bé nhất có bốn chữ số là : 1000

  c. Các số tròn nghìn từ 4000 đến 9000 là : 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000.

  Loading...
  Bài viết liên quan