Ngày 30/04 năm 2020 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 Chuyển các tổng sau thành tích (theo mẫu) : Mẫu :3+3+3+3=3×43+3+3+3=3×4 a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ............. b)  5 + 5 + 5 + 5= ............. c)  8 + 8 + 8 = ................ d) 4 + 4+ 4 = ................ e) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = ................. f) 10 + 10 = ............... 2. Chuyển...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1

  1. Chuyển các tổng sau thành tích (theo mẫu) :

  Mẫu :3+3+3+3=3×4

  a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ………….

  b)  5 + 5 + 5 + 5= ………….

  c)  8 + 8 + 8 = …………….

  d) 4 + 4+ 4 = …………….

  e) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = ……………..

  f) 10 + 10 = ……………

  2. Chuyển các tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu) :

  Mẫu :6×3=6+6+6=18; vậy 6×3=18.

  a)

  9×2=……….

  2×9=……….

  b)

  3×5=………..

  5×3=…………

  3. Viết phép nhân (theo mẫu), biết :

  a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16 :

  Mẫu :8×2=16

  hoặc 2×8=16

  b) Các thừa số là 2 và 9, tích là 18 : ……………

  ……………

  c) Các thừa số là 6 và 4, tích là 24 :……………

  ………………

  Bài giải                                                  

  1. Chuyển các tổng sau thành tích (theo mẫu) :

  a) 2+2+2+2+2=2×5

  b) 5+5+5+5=5×4

  c) 8+8+8=8×3

  d) 4+4+4=4×3

  e) 7+7+7+7+7=7×5

  f) 10+10=10×2

  2. 

  Mẫu :

  6×3=6+6+6=18; vậy 6×3=18

  a) 9×2=9+9=18; vậy 9×2=18

  2×9=2+2+2+2+2+2+2+2+2=18; vậy 2×9=18

  b) 3×5=3+3+3+3+3=15; vậy 3×5=15

  5×3=5+5+5=15; vậy 5×3=15

  3.

  a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16 :

  Mẫu :

  8 x 2 = 16

  b) Các thừa số là 2 và 9, tích là 18 : 2 x 9=18

  c) Các thừa số là 6 và 4, tích là 24 : 6 x 4=24

  Loading...
  Bài viết liên quan