Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

3. Nối (theo mẫu) :

Giải:

1.

2.

3.

Loading...