Ngày 25/02 năm 2020 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 37 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 37 1.Tính (theo mẫu): Mẫu : 4×3:2=12:24×3:2=12:2 =...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 37

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 37

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30

  1.Tính (theo mẫu):

  Mẫu : 4×3:2=12:2

  = 6

  a)     2×6:3=………………..

  =………………..

  5×4:2=………………=……………….

  b)     6:2×4=……………..

  =……………..

  10:5×7=………………=……………….

  2.Tìm x :

  a)     x+3=6

  ………………………………

  x×3=6

  ………………………………

  b)     4+x=12

  ………….

  ………….

  4×x=12

  …………

  …………

  3.Đúng ghi Đ, sai ghi S :

  4.Có 20 con thỏ nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ ?

  ..Bài giải

  ……………

  Giải

  1.Tính (theo mẫu):

  Mẫu : 4×3:2=12:2

  = 6

  a) 2×6:3=12:3

  =4

  5×4:2=20:2=10

  b)6:2×4=3×4

  =12

  10:5×7=2×7=14

  2.Tìm x :

  a)     x+3=6

  x=6−3x=3

  b)     4+x=12

  x=12−4x=8

  c)      x×3=6

  x=6:3x=2

  d)     4×x=12

  x=12:4x=3

  3.Đúng ghi Đ, sai ghi S :

  4.Có 20 con thỏ nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ ?

  Tóm tắt

  Bài giải

  Số con thỏ được nhốt trong mỗi chuồnglà :

  20:5=4 (con)

  Đápsố : 4 con

  Loading...
  Bài viết liên quan