Ngày 16/03 năm 2020 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 34 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 34 1.Tính nhẩm : 5:5=.....5:5=.....    20:5=.....20:5=..... 30:5=.....30:5=..... 10:5=.....10:5=..... 25:5=.....25:5=..... 35:5=.....35:5=..... 15:5=.....15:5=..... 45:5=.....45:5=..... 40:5=.....40:5=..... 50:5=.....50:5=..... 2.Tính nhẩm...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 34

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 34

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30

  1.Tính nhẩm :

  5:5=…..    20:5=….. 30:5=…..

  10:5=….. 25:5=….. 35:5=…..

  15:5=….. 45:5=….. 40:5=…..

  50:5=…..

  2.Tính nhẩm :

  Nhân 5×3=…. 5×7=…. 5×10=….
  Chia 15:5=…. 35:5=…. 50:5=….

   

  3.Có 20 tờ báo chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo ?

  Bài giải

  ………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………….

  4.Có 20 tờ báo chia cho các tổ, mỗi tổđược 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ được chia báo ?

  Bài giải

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  Giải

  1.Tính nhẩm :

  5:5=1   20:5=4 30:5=6

  10:5=2 25:5=5 35:5=7

  15:5=3 45:5=9 40:5=8

  50:5=10

  2.Tính nhẩm :

  Nhân 5×3=15 5×7=35 5×10=50
  Chia 15:5=3 35:5=7 50:5=10

   

  3.Có 20 tờ báo chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo ?

  Tóm tắt

  Bài giải

  Một tổ nhận được số tờ báo là :

  20:5=4 (tờ)

  Đáp số : 4 tờ

  4.Có 20 tờ báo chia cho các tổ, mỗi tổ được 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ được chia báo ?

  Tóm tắt

  Bài giải

  20 tờ báo chia cho số tổ là :

  20:5=4 (tổ)

  Đáp số : 4 tổ

  Loading...
  Bài viết liên quan