Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 29 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 29 1.Số ? Thừa số Thừa số Tích 2 7 3 5 2 16 3 12 3 7 2 8 2 10 3 15 2.Tìm x: a)x+2=8................................a)x+2=8................................     ...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 29

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 29

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 27

  1.Số ?

  Thừa số Thừa số Tích
  2 7
  3 5
  2 16
  3 12
  3 7
  2 8
  2 10
  3 15

  2.Tìm x:

  a)x+2=8…………………………..                x×2=8…………………………..

  b)x+3=12…………………………..              x×3=12…………………………..

  c)3+x=27…………………………..               3×x=27…………………………..

  3.Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét ?

        Bài giải

  ………………..

  4.Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi cắt được thành mấy đoạn như thế ?

       Bài giải

  ………………….

  Giải

  1.Số ?

  Thừa số Thừa số Tích
  2 7 14
  3 5 15
  2 8 16
   4 3 12
  3 7 21
  2 4 8
   5 2 10
  3  5 15

  2.Tìm x

  a)x+2=8x=8−2x=6                     x×2=8x=8:2x=4

  b)x+3=12x=12−3x=9                     x×3=12x=12:3x=4

  c)3+x=27x=27−3x=24                  3×x=27x=27:3x=9

  3.Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét ?

  Tóm tắt

  Sợi dây

  Bài giải

  Một đoạn dây dài là :

  6:2=3 (dm)

  Đáp số : 3dm

  4.Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi cắt được thành mấy đoạn như thế?

  Tóm tắt

  Bài giải

  Sợi dây cắt thành số đoạn là

  6:2=3 (đoạn)

  Đáp số : 3 đoạn

  Loading...
  Bài viết liên quan