Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

1.Tính nhẩm:

12−9=…..17−6=…..14−7=…..                      11−6=…..15−7=…..13−5=…..

16−9=…..17−9=…..12−5=…..                      14−8=…..18−9=…..12−7=…..

2. Đặt tính rồi tính:

66 – 29               41 – 6               82 – 37                  53 – 18

3. Ghi kết quả tính:

56−18−2=…..74−27−3=…..               48+16−25=…..93−55+24=…..

4. Chị cao 15dm, em thấp hơn chị 6dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề – xi – mét?

5. Tìm x:

a) x + 18 =  50            b) x – 35  = 50         c) 60 – x  =  27

6.

a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

BÀI GIẢI

1.

12−9=317−6=1114−7=7                        11−6=515−7=813−5=8

16−9=717−9=812−5=7                          14−8=618−9=912−7=5

2.

3.

56−18−2=3674−27−3=44                     48+16−25=3993−55+24=62

4.

Tóm tắt:

Chị cao                        : 15dm

Em thấp hơn chị         : 6dm

Em cao                       :…dm?

Bài giải

Em cao là:

15 – 6 = 9 (dm)

Đáp số: 9dm.

5. 

a) x + 18 =  50

x         = 50 – 18

x         = 32

b) x – 35  =  50

x          = 25 + 35

x           = 60

c) 60 – x  =  27

x = 60 – 27

x = 33

6.

a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

 

b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Loading...