Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1.Tính nhẩm: 12−9=.....17−6=.....14−7=.....12−9=.....17−6=.....14−7=.....                      11−6=.....15−7=.....13−5=.....11−6=.....15−7=.....13−5=..... 16−9=.....17−9=.....12−5=.....16−9=.....17−9=.....12−5=.....                    ...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

  1.Tính nhẩm:

  12−9=…..17−6=…..14−7=…..                      11−6=…..15−7=…..13−5=…..

  16−9=…..17−9=…..12−5=…..                      14−8=…..18−9=…..12−7=…..

  2. Đặt tính rồi tính:

  66 – 29               41 – 6               82 – 37                  53 – 18

  3. Ghi kết quả tính:

  56−18−2=…..74−27−3=…..               48+16−25=…..93−55+24=…..

  4. Chị cao 15dm, em thấp hơn chị 6dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề – xi – mét?

  5. Tìm x:

  a) x + 18 =  50            b) x – 35  = 50         c) 60 – x  =  27

  6.

  a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

  b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

  BÀI GIẢI

  1.

  12−9=317−6=1114−7=7                        11−6=515−7=813−5=8

  16−9=717−9=812−5=7                          14−8=618−9=912−7=5

  2.

  3.

  56−18−2=3674−27−3=44                     48+16−25=3993−55+24=62

  4.

  Tóm tắt:

  Chị cao                        : 15dm

  Em thấp hơn chị         : 6dm

  Em cao                       :…dm?

  Bài giải

  Em cao là:

  15 – 6 = 9 (dm)

  Đáp số: 9dm.

  5. 

  a) x + 18 =  50

  x         = 50 – 18

  x         = 32

  b) x – 35  =  50

  x          = 25 + 35

  x           = 60

  c) 60 – x  =  27

  x = 60 – 27

  x = 33

  6.

  a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

   

  b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

  Loading...
  Bài viết liên quan