Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

1. Tính nhẩm:

18−9=…..17−9=…..16−9=…..                 15−6=…..15−7=…..15−8=…..

11−7=…..12−8=…..13−9=…..                 11−6=…..14−6=…..11−3=…..

2. Đặt tính rồi tính:

42 – 18             71 – 25             60 – 37              83 – 55

54 – 9               92 – 46              80 – 8               37 – 28

3. Vẽ đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm M, N

Chấm thêm một điểm p để M, N, P thẳng hàng

b) Đi qua điểm O

Chấm thêm 2 điểm C và D để C, O, D thẳng hàng.

c) Đi qua hai trong ba điểm A, B, C.

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

BÀI GIẢI

1.

18−9=917−9=816−9=7                                   15−6=915−7=815−8=7

11−7=412−8=413−9=4                                   11−6=514−6=811−3=8

2. 

3. Vẽ đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm M, N

Chấm thêm một điểm p để M, N, P thẳng hàng

b) Đi qua điểm O

Chấm thêm 2 điểm C và D để C, O, D thẳng hàng.

c) Đi qua hai trong ba điểm A, B, C.

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

Loading...