Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1. Tính nhẩm: 18−9=.....17−9=.....16−9=.....18−9=.....17−9=.....16−9=.....                 15−6=.....15−7=.....15−8=.....15−6=.....15−7=.....15−8=..... 11−7=.....12−8=.....13−9=.....11−7=.....12−8=.....13−9=.....              ...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

  1. Tính nhẩm:

  18−9=…..17−9=…..16−9=…..                 15−6=…..15−7=…..15−8=…..

  11−7=…..12−8=…..13−9=…..                 11−6=…..14−6=…..11−3=…..

  2. Đặt tính rồi tính:

  42 – 18             71 – 25             60 – 37              83 – 55

  54 – 9               92 – 46              80 – 8               37 – 28

  3. Vẽ đường thẳng:

  a) Đi qua hai điểm M, N

  Chấm thêm một điểm p để M, N, P thẳng hàng

  b) Đi qua điểm O

  Chấm thêm 2 điểm C và D để C, O, D thẳng hàng.

  c) Đi qua hai trong ba điểm A, B, C.

  Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

  Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

  BÀI GIẢI

  1.

  18−9=917−9=816−9=7                                   15−6=915−7=815−8=7

  11−7=412−8=413−9=4                                   11−6=514−6=811−3=8

  2. 

  3. Vẽ đường thẳng:

  a) Đi qua hai điểm M, N

  Chấm thêm một điểm p để M, N, P thẳng hàng

  b) Đi qua điểm O

  Chấm thêm 2 điểm C và D để C, O, D thẳng hàng.

  c) Đi qua hai trong ba điểm A, B, C.

  Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

  Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

  Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

  Loading...
  Bài viết liên quan