Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1. Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng (theo mẫu) 2. Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng rồi viết (theo mẫu): A, O, B là ba điểm thẳng hàng ......... là ba điểm thẳng hàng ......... là ba điểm thẳng hàng ......... là ba...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

  1. Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng (theo mẫu)

  2. Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng rồi viết (theo mẫu):


  A, O, B là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  3. a) Viết tiếp tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên (theo mẫu):

  A, O, C 

  ……………………             …………………

  ……………………             …………………

  ……………………             …………………

  b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

  Bài giải

  1.

  2.

  A, O, B là ba điểm thẳng hàng

  C, O, D là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  3.

  a) Viết ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên

  A, O, C;                     

  M, O, N;

  D, O, B;

  A, P, D

  A, M, B

  P, O, Q;

  C, Q, B

  D, N, C

   b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

  Loading...
  Bài viết liên quan