Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

1.Tìm x:

a) 28 – x = 16              20 – x  = 9                  34 – x = 15

b) x – 14 = 18              x + 20 = 36                 17 – x = 8

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

64

59

76

86

Số trừ

28

48

Hiệu

20

22

39

46

3. Lớp 2D có 35 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lơp học khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến lớp học khác?

4. Xếp bốn hình tam giác thành hình bên

BÀI GIẢI

1.

a) 28 – x = 16

x = 28 – 16

x = 12

20 – x  = 9

x = 20 – 9

x = 11

34 – x = 15

x = 34 – 15

x = 19

b) x – 14 = 18

x          = 18 + 14

x          = 32

x + 20 = 36

x          = 36 – 20

x          = 16

17 – x = 8

x = 17 – 8

x = 9

2. 

Số bị trừ

64

59

76

86

94

Số trừ

28

39

54

47

48

Hiệu

36

20

22

39

46

3.

Tóm tắt

Lớp 2D có                   : 38 học sinh

Lớp 2D còn lại             : 30 học sinh

Lớp 2D chuyển đi        :….học sinh?

Bài giải

Số học sinh chuyển đến lớp khác:

38 – 30 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh

4. 

Loading...