Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 76 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 76 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

1. Tính nhẩm

11−2=…..12−3=…..13−4=…..14−5=…..15−6=…..16−7=…..17−8=…..18−9=…..                  11−3=…..12−4=…..13−5=…..14−6=…..15−7=…..16−8=…..17−9=…..

11−4=…..12−5=…..13−6=…..14−7=…..15−8=…..16−9=…..                   11−5=…..12−6=…..13−7=…..14−8=…..15−9=…..

11−6=…..12−7=…..13−8=…..14−9=…..                    11−7=…..12−8=…..13−9=…..

11−8=…..12−9=…..                      11−9=…..

2. Ghi kết quả tính:

9+6−8=…..7+7−9=…..                 6+5−7=…..4+9−6=…..

3+9−5=…..8+8−9=…..

3. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

 

4.Phép trừ có số bị trừ, số trừ, hiệu bằng nhau nhau là:……………………………………

BÀI GIẢI

1.

11−2=912−3=913−4=914−5=915−6=916−7=917−8=918−9=9                      11−3=812−4=813−5=814−6=815−7=816−8=817−9=8

11−4=712−5=713−6=714−7=715−8=716−9=7                       11−5=612−6=613−7=614−8=615−9=6

11−6=512−7=513−8=514−9=5                        11−7=412−8=413−9=4

11−8=312−9=3                           11−9=2

2.

9+6−8=77+7−9=5                       6+5−7=44+9−6=7

3+9−5=78+8−9=7

3.

4. 

Phép trừ có số bị trừ, số trừ, hiệu bằng nhau là: 0 – 0 = 0

Loading...