Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

1.Đặt tính rồi tính:

a) 45 – 16             65 – 27              95 – 58                75 – 39

b) 96 – 77             56 – 18              66 – 29                77 – 48

c) 57 – 49             68 – 39               88 – 29               55 – 19

2. Số?

3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 29 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài giải

1.

2.

3.

Tóm tắt

Bà                       : 65 tuổi

Mẹ kém bà           : 29 tuổi

Mẹ                       : …. tuổi?

Bài giải

Năm nay mẹ có số tuổi là:

65 – 29 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Loading...