Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

1.Tính nhẩm:

a)

15−6=…..15−7=…..15−8=…..15−9=…..                 16−7=…..16−8=…..16−9=…..

17−8=…..17−9=…..                   18−9=…..

b)

18−8−1=…..18−9=…..                15−5−2=…..15−7=…..

16−6−3=…..16−9=…..

2. Đặt tính rồi tính:

76 – 28              55 – 7                 88 – 59                   47 – 8

3. Mẹ vắt được 58sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 19l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

4. Xếp bốn hình tam giác.

Thành hình sau:

BÀI GIẢI

1.

a)

15−6=915−7=815−8=715−9=6                16−7=916−8=816−9=7

17−8=917−9=8                  18−9=9

b)

18−8−1=918−9=9               15−5−2=815−7=8

16−6−3=716−9=7

2. 

3. 

Tóm tắt

Mẹ vắt được                 : 58l sữa

Chị vắt ít hơn mẹ         : 19l sữa

Chị vắt được                :… l sữa?

Bài giải

Số lít sữa chị vắt được là:

58 – 19 = 39 (l)

Đáp số: 39l

4. Xếp bốn hình tam giác.

Thành hình sau:

Loading...