Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

1. Đặt tính rồi tính:

a) 35 – 8            55 – 7               85 – 9                75 – 6

b) 86 – 9            96 – 8               66 – 7                76 – 9

c) 47 – 9            27 – 8               78 – 9                48 – 9

2. Tìm x:

a) x + 8 = 36                             b) 9 + x = 48

c) x + 7 = 55

3. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

BÀI GIẢI

1.

2. 

a) x + 8 = 36

x = 36 – 8

x = 28

b) 9 + x = 48

x = 48 – 9

x = 39

c) x + 7 = 55

x = 55 – 7

x = 48

3. 

Loading...