Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

1.Đặt tính rồi tính:

a) 15 – 9             15 – 7                 15 – 8                  15 – 6

b) 16 – 7             16 – 9                 16 – 8                 17 – 8

c) 17 – 9             18 – 9                 18 – 8                 17 – 10

2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

3. Tô màu xanh vào các hình tam giác, tô màu đỏ vào hoặc màu vàng vào các hình tứ giác sao cho ba hình đặt kề nhau thì có ba màu khác nhau:

BÀI GIẢI

1.

2. 

 

3.

Loading...