Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

1.Tính nhẩm:

14−7=…..14−9=…..               14−8=…..14−6=…..

14−0=…..14−5=…..               14−10=…..14−4=…..

2. Đặt tính rồi tính:

84 – 37            64 – 9                 74 – 18               44 – 35

3. Tìm x:

a) x + 26 = 54                      b) 35 + x = 94

c) x – 34 = 12

4. Trong vường có 64 cây cam và cây bưởi, trong đó có 18 cây bưởi. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây cam?

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

BÀI GIẢI

1.

14−7=714−9=5                              14−8=614−6=8

14−0=1414−5=8                            14−10=414−4=10

2. 

3.

a) x + 26 = 54

x = 54 – 26

x = 28

b) 35 + x = 94

x = 94 – 35

x = 59

c) x – 34 = 12

x = 12 + 34

x = 46

4. Tóm tắt

Bưởi và cam có            : 64 cây

Bưởi có                        : 18 cây

Cam có                        : …cây?

Bài giải

Số cây cam trong vườn có là:

64 – 18 = 46 (cây)

Đáp số: 46 cây.

5.

Loading...