Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1. Tính:

2. Đặt tính rồi tính:

34 – 16             84 – 37                 74 – 45                64 – 29

3. Mỗi bước chân của anh dài 44cm, mỗi bước chân của em ngắn hơn mỗi bước chân của anh 18cm. Hỏi mỗi bước chân của em dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

4. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

5. Số

BÀI GIẢI

1.

2.

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Mỗi bước chân em dài:

44 – 18 = 26 (cm)

Đáp số: 26 cm

4. 

5.

Loading...