Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1. Tính:

2.  Đặt tính rồi tính:

34 – 9                 84 – 5                 94 – 8                   74 – 7

3. Hà bắt được 25 con sâu, Lan bắt được ít hơn Hà 8 con sâu. Hỏi Lan bắt được bao nhiêu con sâu?

4. Tìm x:

a) x +6 = 24                                b) x – 12 = 44

5.

a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

+ Hình………………. đặt trên hình……………

+ Hình…………….đặt dưới hình…………

BÀI GIẢI

1.

2.

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Số con sâu Lan bắt được là:

24 – 8 = 16 (con)

Đáp số: 16 con.

4. 

a)x+6=24x=24−6x=18                           b)x−12=44x=44+12x=56

5.

a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm :

+Hình đặt trên đặt trên hình tròn

+Hình tròn đặt dưới hình vuông

Loading...