Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1. Tính nhẩm

a)8+6=…9+5=…7+7=…

6+8=…5+9=…14−7=…14−8=…14−9=…14−4=…14−6=…14−5=…14−10=…

2. Đặt tính rồi tính

14 – 8          14 – 6            14 – 7           14 – 9            14 – 5

3. Một cửa hàng có 14 xe đạp, đã bán 8 xe đạp. Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu xe đạp?

4.

a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Hình …… đặt trên hình …….

– Hình …… đặt dưới hình …….

BÀI GIẢI

1.

2.

3.

Tóm tắt:

Có:         14 xe đạp

Bán:       8 xe đạp

Còn lại: …… xe đạp?

Bài giải

Cửa hàng còn lại số xe đạp là:

14 – 8 = 6 (xe đạp)

Đáp số: 6 xe đạp

4.

a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

b)

– Hình ABCD đặt trên hình MNPQ

– Hình MNPQ đặt dưới hình ABCD

Loading...