Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1. Tính nhẩm:

13−9=…..13−8=…..                     13−5=…..13−6=…..

13−4=…..13−7=…..                      13−3−2=…..13−5=…..

2. Đặt tính rồi tính

53 – 16                73 – 38                63 – 29                43 – 7

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 83l dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 27dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

4. Ghi kết quả tính:

83−7−6=…..83−13=…..              53−9−4=…..53−13=…..

73−5−8=…..73−13=…..

5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Cho phép trừ:

−5318_….

Kết quả phép trừ là:

A. 45

B. 71

C. 25

D. 35

BÀI GIẢI

1.

13−9=413−8=5                                13−5=813−6=7

13−4=913−7=6                                 13−3−2=813−5=8

2. 

3. 

Tóm tắt :

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được :

83 – 27 = 56 (lít)

Đáp số : 56 lít

4. 

83−7−6=7083−13=70                           53−9−4=4053−13=40

73−5−8=6073−13=60

5.

Chọn đáp án D. 35

Loading...