Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 66 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 66 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1.Tính:

2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

73 và 49                 43 và 17                   63 và 55

3. Tìm x:

a) x – 27 = 15                             b) x + 38 = 83

c) 24 + x = 73

4. Năm nay ông 63 tuổi, bố ít hơn ông 34 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

BÀI GIẢI

1.

2. 

73 và 49                            43 và 17                   63 và 55

3. 

a)x−27=15x=15+27x=42                          b)x+38=83x=83−38x=45

c)24+x=73x=73−24x=49

4.

Tóm tắt

Bài giải

Số tuổi của bố là:

63 – 34 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Loading...