Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1

1. Tính nhẩm :

2 x 3=…           2 x 2=…                2 x 8=…              2 x 1=…

2 x 5=…           2 x 4=…                2 x 9=…

2 x 7=…           2 x 6=…                2 x 10=…

2. Mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 5 con chim có bao nhiêu chân

3. Mỗi đôi giày có 2 chiếc giày. Hỏi 10 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày ?

4. Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

Bài giải

1. 

2 x 3= 6             2 x 2= 4            2 x 8= 16            2 x 1= 2

2 x 5= 10           2 x 4= 8            2 x 9= 18

2 x 7= 14           2 x 6= 12          2 x 10= 20

2.

Bài giải

Số chân 10 con chim có là :

2 x 10 = 20 (chân)

Đáp số : 20 chân

3.

Bài giải

Số chiếc giày có trong 10 đôi giày là :

2 x 10 = 20 (chiếc)

Đáp số : 20 chiếc

4.

Loading...