Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1. Tính nhẩm : 2 x 3=...           2 x 2=...                2 x 8=...              2 x 1=... 2 x 5=...           2 x 4=...                2 x 9=... 2 x 7=...           2 x 6=...                2 x 10=... 2. Mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 5 con chim có bao nhiêu...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1

  1. Tính nhẩm :

  2 x 3=…           2 x 2=…                2 x 8=…              2 x 1=…

  2 x 5=…           2 x 4=…                2 x 9=…

  2 x 7=…           2 x 6=…                2 x 10=…

  2. Mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 5 con chim có bao nhiêu chân

  3. Mỗi đôi giày có 2 chiếc giày. Hỏi 10 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày ?

  4. Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

  Bài giải

  1. 

  2 x 3= 6             2 x 2= 4            2 x 8= 16            2 x 1= 2

  2 x 5= 10           2 x 4= 8            2 x 9= 18

  2 x 7= 14           2 x 6= 12          2 x 10= 20

  2.

  Bài giải

  Số chân 10 con chim có là :

  2 x 10 = 20 (chân)

  Đáp số : 20 chân

  3.

  Bài giải

  Số chiếc giày có trong 10 đôi giày là :

  2 x 10 = 20 (chiếc)

  Đáp số : 20 chiếc

  4.

  Loading...
  Bài viết liên quan