Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Viết (theo mẫu) : 2. Nối (theo mẫu) : 3. Số ? Một chương trình trên ti vi kéo dài trong ….. phút. 4. Vẽ thêm kim phút còn thiếu vào đồng hồ B : Giải: 1. 2.  3. Một chương trình trên ti vi kéo dài trong 30 phút. 4.

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Viết (theo mẫu) :

  2. Nối (theo mẫu) :

  3. Số ?

  Một chương trình trên ti vi kéo dài trong ….. phút.

  4. Vẽ thêm kim phút còn thiếu vào đồng hồ B :

  Giải:

  1.

  2. 

  3.

  Một chương trình trên ti vi kéo dài trong 30 phút.

  4.

  Loading...
  Bài viết liên quan