Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

1. Viết (theo mẫu) :

2. Nối (theo mẫu) :

3. Số ?

Một chương trình trên ti vi kéo dài trong ….. phút.

4. Vẽ thêm kim phút còn thiếu vào đồng hồ B :

Giải:

1.

2. 

3.

Một chương trình trên ti vi kéo dài trong 30 phút.

4.

Loading...