Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

1. Nối ( theo mẫu) :

2. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

3. Các số III, VII, V, XX, XII, IX, XXI :

– Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :

– Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :

4. Với 4 que diêm có thể xếp thành các số La Mã nào ? Hãy viết các số đó.

Giải:

1. 

2.

3. Các số III, VII, V, XX, XII, IX, XXI :

– Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là : XXI, XX, XII, IX, VII, V, III

– Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : III, V, IX, XII, XX, XXI

4.

Loading...