Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

1.Tính nhẩm:          

9:3=…..            6:3=…..

3:3=…..            15:3=…..

12:3=…..          21:3=…..

18:3=…..

24:3=…..

27:3=…..

30:3=…..

2.Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong ?

                                       Bài giải

            …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

3.Số ?

Số bị chia

6

9

18

12

21

30

27

24

15

3

Số chia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Thương

 

4.Tính nhẩm :

Nhân

 3×4=….  3×7=….  3×10=….

Chia

 12:3=….  21:3=….  30:3=….

 

Giải

1.Tính nhẩm :         

9:3=3                6:3=2

3:3=1                15:3=5

12:3=4               21:3=7

18:3=6

24:3=8

27:3=9

30:3=10

2.Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong ?

Bài giải

Tóm tắt

Bài giải

Số lít mật ong có trong một bình là :

18:3=6 (lít)

Đáp số : 6 lít

3.Số ?

Số bị chia

6

9

18

12

21

30

27

24

15

3

Số chia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Thương

2

3

6

4

7

10

9

8

5

1

 

4.Tính nhẩm :

Nhân

 3×4=12  3×7=21  3×10=30

Chia

 12:3=4  21:3=7  30:3=10

 

Loading...