Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1.Tính nhẩm:           9:3=.....9:3=.....            6:3=.....6:3=..... 3:3=.....3:3=.....            15:3=.....15:3=..... 12:3=.....12:3=.....          21:3=.....21:3=..... 18:3=.....18:3=..... 24:3=.....24:3=..... 27:3=.....27:3=..... 30:3=.....30:3=..... 2.Có 18l mật...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  1.Tính nhẩm:          

  9:3=…..            6:3=…..

  3:3=…..            15:3=…..

  12:3=…..          21:3=…..

  18:3=…..

  24:3=…..

  27:3=…..

  30:3=…..

  2.Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong ?

                                         Bài giải

              …………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………..

  3.Số ?

  Số bị chia

  6

  9

  18

  12

  21

  30

  27

  24

  15

  3

  Số chia

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  Thương

   

  4.Tính nhẩm :

  Nhân

   3×4=….  3×7=….  3×10=….

  Chia

   12:3=….  21:3=….  30:3=….

   

  Giải

  1.Tính nhẩm :         

  9:3=3                6:3=2

  3:3=1                15:3=5

  12:3=4               21:3=7

  18:3=6

  24:3=8

  27:3=9

  30:3=10

  2.Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong ?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Bài giải

  Số lít mật ong có trong một bình là :

  18:3=6 (lít)

  Đáp số : 6 lít

  3.Số ?

  Số bị chia

  6

  9

  18

  12

  21

  30

  27

  24

  15

  3

  Số chia

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  Thương

  2

  3

  6

  4

  7

  10

  9

  8

  5

  1

   

  4.Tính nhẩm :

  Nhân

   3×4=12  3×7=21  3×10=30

  Chia

   12:3=4  21:3=7  30:3=10

   

  Loading...
  Bài viết liên quan