Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 24 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 24 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1.Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm(theo mẫu) : Phép chia Số bị chia Số...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 24 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 24 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  1.Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm(theo mẫu) :

  Phép chia

  Số bị chia

  Số chia

  Thương

   6:2=3

  6

  2

  3

   12:2=….

   18:2=….

   10:2=….

   20:2=….

   

  2.Tính nhẩm :

  2×7=…..        2×8=…..      2×9=…..

  14:2=…..         16:2=…..       18:2=…..

  2×10=…..

  20:2=…..

  3.Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

  Phép nhân

  Phép chia

  Số bị chia

  Số chia

  Thương

   2×3=6  6:2=3

  6

  2

  3

   6:3=2

   2×4=8

   2×5=10

         

   

  4.Tính nhẩm :

  10−2=…..           16−2=…..              20−2=…..

  10:2=…..              16:2=…..                20:2=…..

  Giải

  1.Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

  Phép chia

  Số bị chia

  Số chia

  Thương

    \(6:2 = 3\)

  6

  2

  3

    12:2=….

  12

  2

  6

   18:2=….

  18

  2

  9

    \(10:2 = ….\)

  10

  2

  5

   20:2=….

  20

  2

  10

   

  2.Tính nhẩm :

  2×7=14         2×8=16             2×9=18

  14:2=7           16:2=8               18:2=9

  2×10=20

  20:2=10

  3.Viết phép chia và số thích hợp vàoô trống (theo mẫu) :

  Phép nhân

  Phép chia

  Số bị chia

  Số chia

  Thương

    2×3=6  6:2=3

  6

  2

  3

   6:3=2

  6

  3

  2

   2×4=8  8:4=2

  8

  4

  2

   8:2=4

  8

  2

  4

    2×5=10  10:5=2

  10

  5

  2

   10:2=5

  10

  2

  5

   

  4.Tính nhẩm :

  10−2=8              16−2=14                20−2=18

  10:2=5            16:2=8               20:2=10

  Loading...
  Bài viết liên quan