Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Loading...

+ Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

1. Số?

9+3=…..9+8=…..9+7=…..9+6=…..9+5=…..9+4=…..

2+9=…..6+9=…..7+9=…..9+2=…..9+9=…..9+1=…..

2. Đặt tính rồi tính:

49 + 25               79 + 9                29 + 36               59 + 8

3. Điền dấu >, <, =

9+6…169+9…9+79+4…4+99+6…159+8…9+99+3…5+9

4. Trong sân có 29 con gà và 15 con vịt. Hỏi cả gà và vịt ở trong sân có bao nhiêu con?

5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình dưới đây có mấy hình tam giác?

A. 3  hình tam giác

B. 4 hình tam giác

C. 5 hình tam giác

D. 6 hình tam giác.

BÀI GIẢI

1.

9+3=129+8=179+7=169+6=159+5=149+4=13

2+9=116+9=157+9=169+2=119+9=189+1=10

2.

3.

9+6<169+9>9+79+4=4+99+6=159+8<9+99+3<5+9

4.

Tóm tắt

Gà có                  : 15 con

Vịt có                   : 29 con

Gà và vịt có         : ….. con?

Bài giải

Số con gà và vịt có trong sân là:

15 + 29 = 44 (con)

Đáp số: 44 con

5.

Chọn D. 6 hình tam giác

Các hình tam giác là: OPM, OMN, ONS, OPN, OMS, OPS.

Loading...