Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1

1. Ghi kết quả tính

8 + 2 + 6 =…..                     8 + 7 + 3 + 2 = …..

4 + 7 + 3 =…..                      5 + 5 + 5 + 5 = …..

2. Tính :

3. Số

a)

5kg+…kg+…kg+…kg=…kg

b)

…l+…l+…l+…l+…l=…l

c)

…dm+…dm+…dm=…dm

4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu) :

        Mẫu: 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ;         10 = 5 + 5

 

20 = ………………………

20 = ………………………

20 = ………………………

20 = ………………………

Bài giải

1.

8 + 2 + 6 = 16                         8+7+3+2=20

4 + 7 + 3 = 14                          5 + 5 + 5 + 5 = 20

2. 

3.

a)

5kg+5kg+5kg+5kg=20kg

 

b)

3l+3l+3l+3l+3l=15l

c)

20dm+20dm+20dm=60dm

4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều sốhạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu) :

10=2+2+2+2+2 ;                       10=5+5

20=4+4+4+4+4 ;

20=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 ;

20=5+5+5+5 ;

Loading...