Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1. Ghi kết quả tính 8 + 2 + 6 =.....                     8 + 7 + 3 + 2 = ..... 4 + 7 + 3 =.....                      5 + 5 + 5 + 5 = ..... 2. Tính : 3....

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1

  1. Ghi kết quả tính

  8 + 2 + 6 =…..                     8 + 7 + 3 + 2 = …..

  4 + 7 + 3 =…..                      5 + 5 + 5 + 5 = …..

  2. Tính :

  3. Số

  a)

  5kg+…kg+…kg+…kg=…kg

  b)

  …l+…l+…l+…l+…l=…l

  c)

  …dm+…dm+…dm=…dm

  4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu) :

          Mẫu: 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ;         10 = 5 + 5

   

  20 = ………………………

  20 = ………………………

  20 = ………………………

  20 = ………………………

  Bài giải

  1.

  8 + 2 + 6 = 16                         8+7+3+2=20

  4 + 7 + 3 = 14                          5 + 5 + 5 + 5 = 20

  2. 

  3.

  a)

  5kg+5kg+5kg+5kg=20kg

   

  b)

  3l+3l+3l+3l+3l=15l

  c)

  20dm+20dm+20dm=60dm

  4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều sốhạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu) :

  10=2+2+2+2+2 ;                       10=5+5

  20=4+4+4+4+4 ;

  20=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 ;

  20=5+5+5+5 ;

  Loading...
  Bài viết liên quan