Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

1. Tính :

2. Đặt tính rồi tính :

6491 – 2574

8072 – 168

8900 – 898

3. Một cửa hàng có 4550kg đường, đã bán được 1935kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

4. a. Đo độ dài rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

– Độ dài cạnh AB là : ………….

– Độ dài cạnh AC là : ………….

b. Xác định trung điểm P của cạnh AB và trung điểm Q của cạnh AC.

Giải:

1. 

2.

3. Tóm tắt

Bài giải

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là :

4550 – 1935 = 2615 (kg)

Đáp số : 2615kg

4. a.

– Độ dài cạnh AB là : 4cm

– Độ dài cạnh AC là :6cm

b. Xác định trung điểm P của cạnh AB và trung điểm Q của cạnh AC.

Loading...