Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Tính : 2. Đặt tính rồi tính : 6823 + 2459 4648 + 637 9182 + 618 3. Thôn Đông có 2573 người, thôn Đoài có 2719 người. Hỏi cả hai thôn có bao nhiêu người ? 4. Xác định trung điểm M, N, P, Q của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD, biết rằng độ dài hai...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Tính :

  2. Đặt tính rồi tính :

  6823 + 2459

  4648 + 637

  9182 + 618

  3. Thôn Đông có 2573 người, thôn Đoài có 2719 người. Hỏi cả hai thôn có bao nhiêu người ?

  4. Xác định trung điểm M, N, P, Q của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD, biết rằng độ dài hai đoạn thẳng AC và BD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó. Hãy ghi tên các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

  Giải:

  1. 

  2.

  3. Tóm tắt

  Bài giải

  Tổng cộng số người có trong hai thôn là :

  2573 + 2719 = 5292 (người)

  Đáp số : 5292 người

  4. 

  Các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là : AB = CD; AD = BC; AC = BD; AM = MB; BN = NC; CP = PD ; DQ = QA; AO = OC = OB = OD.

  Loading...
  Bài viết liên quan