Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1

1.Số ?

2.Số ?

3.Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?

                                   Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

4.Số ?

a)      4 ; 6 ; 8 ; 10 ; …. ; ….

b)      9 ; 12 ; 15 ; 18 ; …. ; ….

5.Số ?

Giải

1.Số ?

2.Số ?

3.Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?

Tóm tắt

Bài giải

Số quả cam có trong 8 đĩa là :

3 x 8 = 24 (quả)

Đáp số :  24 quả

4.Số ?

a)      4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14.

b)      9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24.

5.Số ?

Loading...